METHODS

כיצד מתקיים תהליך הלמידה

למידה התנסותית Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.ונראה כך: 

התנסות- התנסות חוותית וממוקדת מטרה בפעילות אישית או קבוצתית

התבוננות ושיקוף- ניתוח של הפעולות וההתנהגויות שהתרחשו בפעילות בצורה לא שיפוטית, התבוננות על רגשות ומצבים: מה הרגשתי? מה חשבתי? מה עשיתי?

שלב זה הוא אולי השלב המשמעותי ביותר בלמידה התנסותית. חשוב לא לתת למשתתפים להגיע למסקנות בשלב זה, אלא להשאיר אותם בתחושות ולייצר תמונה כמה שיותר רחבה של ההתנסות דרך העיניים של כמה שיותר אנשים. 

מושגים והכללות- שימוש במושגים הקשורים לנושא הפעילות למשל; סוגי מנהיגות, והכללת ההתנהגויות שנחוו בפעילות עם המושג: לדוגמא יוסי היה מנהיג משימתי מפני ש…

יישום מהתנסות-  הסקת מסקנות, הפקת לקחים והחלטה על שינוי דפוסי התנהגות למשל: “הבנו שיוסי יכול להיות מנהיג מאוד משימתי עם הוא מציב מטרות ברורות. מהיום יוסי יכול להתחיל לעבוד על הצבת מטרות ברורה יותר עם חניכיו”

העברה לחיי היומיום- יישום הלמידה בחיי היומיום מתוך הבנה עמוקה יותר ליכולות ולאמצעים הנדרשים להשגת המטרה ; יוסי מציב מטרות ומגבש תוכנית פעולה ברורה וגם שם לב לזמנים. 

מעגל הלמידה ההתנסותית יכול להשתנות להתרחב או להתכווץ, אך בכדי שתהיה למידה משמעותית מהתנסות חייב להיות תהליך עיבוד של ההתנסות שמייצר תובנות והתנהגויות חדשות או מחזק תובנות והתנהגויות קיימות. המודל הוא מודל ספירלי כך שבסיס הלמידה יושב על התנסויות קודמות ומאפשר צמיחה מתמדת

תנאים ללמידה התנסותית

בכדי שלמידה התנסותית תתקיים בהצלחה יש ליצור ראשית סביבה בטוחה ומכילה שתאפשר למשתתפים להביע את עצמם ולתת לאחרים מקום בצורה חופשית.

חוזים קבוצתיים מאפשרים ליצור תשתית טובה להתקדמות

חוזה הערך המלא שמוצג כאן מביא לידי ביטוי את האלמנטים החשובים שעל הקבוצה להסכים להם בכדי שהלמידה תהיה נעימה ואפקטיבית:

 

  • Be Here – להיות בכאן ובעכשיו, השתתפות מתוך בחירה (לא האם אני משתתף אלא איך אני מתכוון להשתתף, איזה תפקיד אני בוחר), נוכחות מקסימלית (אני נמצא פיסית ורגשית).
  • Be Safe – הקפדה על בטיחות פיזית ורגשית. סביבת פיסית בטוחה ומתאימה לסוג הפעילות). הקשבה לאחר היא גם חלק מסביבה בטוחה. לא מתפרצים לדברים אחד של השני, שומרים על חשאיות בנוגע לדברים שנאמרים בקבוצה
  • Be Honest – כנות  שמובילה לאחריות. על המשתתפים לקחת אחריות אישית על מעשיהם. אמור את מה שאתה חושב בכבוד לעצמך ולאחרים, הבא תובנות משמעותיות ללמידה בעיבוד
  • Set Goals – על המשתתף והקבוצה לקבוע יעדים ומטרות לפעולותיה. מטרות אישיות לשינוי תפיסה או התנהגות
  • Let go move on– להתרכז במה שחשוב, לדעת לשחרר, לא להתקע על דברים לא חשובים, גמישות מחשבתית